۱۳۸۸ مرداد ۲۲, پنجشنبه

"اول آمدند که...

"اول آمدند که کمونیستها را بگیرند، و من اعتراض نکردم، چون من کمونیست نبودم. سپس آمدند که یهودیها را بگیرند، و من اعتراض نکردم، چون من یهودی نبودم. سپس آمدند که کاتولیکها را بگیرند، و من اعتراض نکردم، چون من پروتستان بودم. سپس آمدند که مرا بگیرند، و در آن زمان کسی نمانده بود که اعتراض کند."
شاعر آلمانی دوره نازی (شاید مارتین نایمولر باشد.)
قصه این شعر قصه بسیاری از ایرانیان زمان ماست.